Regulamin

§1 

STRONY TRANSAKCJI i POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sprzedaż prowadzona pod adresem www.gspabianice.pl jest realizowana przez firmę Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach ul Torowa 25 NIP: 731 000 56 27– zwaną w treści regulaminu “Sprzedawca”, “Sprzedający”
 2. Załadunki są awizowane na konkretny dzień.
 3. Osoba składająca zamówienie zwana jest w treści regulaminu “Konsument”, “Zamawiający”, “Kupujący” oraz “Klient”.
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na naszych stronach zawierają informację o cenie brutto w złotych polskich.
 5. Wysłanie zamówienia przez stronę www.gspabianice.pl oznacza złożenie zamówienia na wybrany asortyment towarowy.
 6. Podczas składania zamówienia wymagane są tylko niezbędne dane potrzebne do jego prawidłowej realizacji (Dane kupującego: imię i nazwisko lub nazwa, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail oraz NIP w przypadku zakupu przez firmę. W przypadku zakupu wyrobów węglowych na potrzeby np. ogrzania gospodarstwa domowego zwolnionego z podatku akcyzowego (lub inna podstawa zwolnienia zgodna z ustawą) abyśmy mogli zastosować zwolnienie z akcyzy konieczne jest podanie numeru PESEL oraz nr dow. osobistego kupującego – zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. podatku akcyzowego. Dane te są wykorzystane do sporządzenia dokumentacji przewozowej, księgowej, celnej, skarbowej oraz są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na potrzeby ewentualnej kontroli.

§2

TRANSAKCJA
 1. Zamówienia na towar można składać przez:
  a) stronę internetową www.gspabianice.pl (Sklep Internetowy)
  b) telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów prezentowane w zakładce” kontakt” lub osobiście w naszych punktach handlowych.
 2. Adres dostawy może być zmieniony i edytowany przez zamawiającego pod warunkiem, że stosunkowo wcześnie powiadomi o tym fakcie mailowo pisząc z adresu podanego w zamówieniu.
 3. W przypadku gdy Zamawiający nie odbiera telefonu od kuriera/przewoźnika w ustalonym dniu dostawy towaru, Sprzedający ma prawo zmienić datę dostawy oraz anulować zamówienie.

§3

CENY
 1. Aktualne ceny detaliczne obowiązujące w sprzedaży internetowej prezentowane są na stronie www.gspabianice.pl
 2. Ceny detaliczne w poszczególnych punktach handlowych mogą różnić się od cen w sprzedaży internetowej.
 3. Zamówienia realizowane są po cenie z dnia złożenia zamówienia.
 4. Ceny hurtowe ustalane są indywidualnie i zależą od takich czynników jak: częstość odbiorów, wielkości zamówienia oraz indywidualnych preferencji np. sposobu pakowania, układania, dodatkowego zabezpieczania towaru itp.
 5. Ceny detaliczne i hurtowe (nieobowiązujące w Sklepie Internetowym) podlegają negocjacji i mogą w drodze bezpośrednich ustaleń z Kupującym zostać pomniejszone lub powiększone.

§4

PŁATNOŚCI
 1. Za zamówienie można zapłacić w następujący sposób:
  a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego
  b) Gotówką przy odbiorze (odbiór osobisty, wysyłka za pobraniem)
  c) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem „Przelewy 24”
 2. W przypadku przedpłat za towar, który ma być odebrany osobiście lub wysłany kurierem, wpłaty należy dokonywać w takim czasie aby środki były zaksięgowane na rachunku Sprzedającego nie później niż 24h przed ustaloną datą wydania towaru. W przypadku spóźnienia płatności sprzedawca przesunie termin realizacji proporcjonalnie do spóźnienia.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedającego lub moment wręczenia gotówki Sprzedającemu.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową produktu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz ewentualnymi wcześniej ustalonymi kosztami transportu.
 5. W przypadku wysyłek towaru kurierem Sprzedający zobowiązuje się dołączyć paragon lub FV do towaru, palety lub dosłać FV pocztą na wskazany w zamówieniu przez Zamawiającego adres.

§5 

DOSTAWA
 1. Czas dostawy/odbioru ustalany jest indywidualnie z każdym Kupującym trwa od 2 do 10 dni od momentu złożenia zamówienia.
 2. Dostawa towaru może zostać zrealizowana za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego własnym transportem.
 4. Dostawy “kurierskie” realizowane są przy współpracy z firmami kurierskimi. Dostawa następuje w ciągu 1-7dni roboczych od wysłania towaru.
 5. W przypadku zdarzeń losowych typu wypadki, uszkodzenia posesji lub innego mienia podczas transportu/dostawy/rozładunku towaru przez zewnętrzne firmy transportowe podmiotem odpowiedzialnym jest podmiot dostarczający (firma transportowa lub pracownik firmy transportowej który spowodował zdarzenie roszczeniowe), Sprzedawca nie odpowiada za zdarzenia/straty powstałe w wyniku działań zewnętrznych firm transportowych.
 6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany poprzez wysłanie informacji sms lub email na adres lub numer telefonu podany w zamówieniu.
 7. Koszt dostawy kurierem doliczany jest do ceny towaru.
 8. Na terenie powiatu pabianickiego dostawy realizowane są transportem własnym a Kupujący nie ponosi kosztów transportu.
 9. W przypadku zdarzeń losowych typu: awarie maszyn i urządzeń, awarie pojazdów, niekorzystnej pogody, nagłego zatrzymania wydobycia na kopalni, braku dostaw surowca i innych nie planowanych zdarzeń – termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (opóźnić się) – Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy a Sprzedający zobowiązany jest w terminie 7 dni od rezygnacji z zamówienia przez Zamawiającego zwrócić mu ewentualną wpłatę (jeśli była dokonana) zgodnie z jej pierwotną wartością.
 10. W przypadku gdy zamawiający stwierdzi uszkodzenie transportowe należy przed podpisaniem odbioru towaru zaznaczyć wyraźnie na liście przewozowym w jakim stanie towar dotarł lub odmówić odbioru uszkodzonego lub niekompletnego towaru oraz spisać stosowny protokół w obecności dostawcy/kierowcy. Kierowca upoważniony jest do pobierania środków pieniężnych za zamówiony/dostarczony towar.
 11. Kierowca sam ocenia w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar, nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne/niewygodne bramy/uliczki/podwórka, może odmówić wjazdu na nieutwardzone tereny/posesje, nieodśnieżone place, nie wnosi towaru do pomieszczeń socjalnych typu: garaż, kotłownia, piwnica itp. Rozładunek odbywa się w odległości do 5m od auta.
 12. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru od Sprzedającego w ustalonym wcześniej terminie.
 13. W przypadku dostawy artykułów węglowych podmiot zwolniony z podatku akcyzowego podczas odbioru towaru zobowiązany jest podpisać dokument “oświadczenie nabywcy”, który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy. Brak podpisanego dokumentu dostawy skutkować będzie naliczeniem akcyzy od węgla zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dokumencie tym kupujący oświadcza, że zakupione wyroby węglowe będą wykorzystane do ogrzania gospodarstwa domowego czyli zużyte będą przez podmiot zwolniony w podatku, (możliwe inne podstawy zwolnienia zgodne z ustawą)
 14. W przypadku nie odebrania dostarczonego towaru Zamawiający może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami transportu oraz pieniężną karą umowną w wysokości 25% wartości brutto zamawianego towaru na co zamawiający się zgadza.

 §6 

TOWAR
 1. Towar może być zapakowany w opakowania foliowe, jutowe lub inne 10kg, 25kg, big bag lub luzem w zależności od danego zamówienia.
 2. W przypadku towaru workowanego, towar jest ułożony na palecie o wymiarach podstawy 1000x1200mm lub 1200mm x 800mm
 3. Jeden worek węgla = 25kg brutto +/- 1 % (1t=40 opakowań po 25kg) lub 10kg brutto +/- 1 % (1t=100 opakowań po 10kg) w przypadku węgla mokrego tolerancja wagowa wynosi 1-5% w związku z możliwym spadkiem wagi podczas odparowania wilgoci 
 4. Palety z towarem są zabezpieczone folią “strecz”.
 5. Parametry chemiczne węgla mogą nieznacznie się różnić w zależności od danego sortu w związku z naturalnymi wahaniami między sortowymi.
 6. Węgiel workowany i składowany w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych może być mokry a po jego wyschnięciu waga netto będzie mniejsza 1-5%.

§7

REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłosić na formularzu reklamacyjnym (tutaj: formularz) wypełnić i wysłać zeskanowany plik e-mailem na adres: kontakt@gspabianice.pl. Odpowiedz reklamacyjna zostanie wysłana do osoby składającej reklamację  do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
  a) Jeżeli jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
  b) Jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gspabianice.pl
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w tej sprawie. W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną niezgodność lub wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 6. Transport reklamowanych/zwracanych towarów, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego (Klienta) za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub transportu zorganizowanego we własnym zakresie. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
 7. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać telefonicznie pod nr 604 665 617 oraz mailowo na adres kontakt@gspabianice.pl
 8. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera/kierowcy z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 9. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 10. Podczas postępowania reklamacyjnego towar może zostać poddany badaniu laboratoryjnemu celem stwierdzenia czy posiada wady i na podstawie wyniku badań może zostać podjęta decyzja o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji. Badania wykonuje niezależny instytut badawczy.

§ 8

Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.gspabianice.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Załącznik numer 1

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy”
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Pabianice ul Torowa 25, 95-200 Pabianice lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gspabianice.pl
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: ul Torowa 25, 95-200 Pabianice.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania Formularz_odstapienia.pdf
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: Polityka prywatności
Akceptuję ciasteczka