Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r .Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie dotyczą przetwarzania przez Gminna Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w
Pabianicach ul. Torowa 25 danych osobowych użytkowników serwisu internetowego GS,,SCh”(zwany
dalej Sklepem Internetowym) w związku z zawieranymi umowami zakupu. Przekazywane informacje
są zgodne z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO).W każdym momencie
przetwarzania danych osobowych GS”SCh” szanuje oraz przestrzega prywatności użytkowników
Sklepu Internetowego, ponadto kieruje się zasadami rozliczalności ,adekwatności oraz rzetelności ,co
skutkuje ograniczeniem celu, minimalizacją danych i ograniczonymi okresami
przetwarzania. Procesy: zakładania konta użytkownika, logowania się użytkownika, a także
dokonywania zakupów, odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego ,szyfrowanego połączenia z
certyfikatem SSL(Secure Socket Layer), który daje gwarancję poufności danych przesyłanych drogą
elektroniczną.
1.Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem Pana/Pani danych osobowych w niniejszym Sklepie Internetowym jest Gminna
Spółdzielnia ”Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Pabianicach , ul. Torowa 25 ,email:kontakt@gspabianice.pl ,tel.42-215-38-51,wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ,Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000071044,NIP:731-000-56-27.Koordynatorem ochrony danych osobowych jest Henryk
Chodasewicz. Koordynator ochrony danych osobowych nie jest inspektorem danych osobowych w
rozumieniu art.37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
2.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w szczególności art.6
ust.1 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych z prawem.
3.Sklep Internetowy przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
a/Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach: podjęcia działań przed zawarciem umowy
lub wykonania umowy (np. przyjmowanie zamówień, rozpatrywania reklamacji);wypełnienia prawnych
obowiązków ciążących na administratorze danych (np. przechowywanie dokumentacji
podatkowej);wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
GS”SCh” (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń,
zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami użytkowników Sklepu Internetowego)
b/przekazania Pana/Pani danych osobowych do Banku w związku z:
-świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do
obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:art.6 ust. lit .f)Rozporządzenia).
-obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego
przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna:art.6 ust.1
lit.f Rozporządzenia).
-w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonywania umów zawartych ze Sklepem Internetowym
w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
reklamacjami(podstawa prawna:art.6 ust. 1 lit.f Rozporządzenia).
4.Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców: użytkownikowi Sklepu Internetowego oraz osobom upoważnionym przez użytkownika
Sklepu Internetowego, którego dane osobowe dotyczą: osobom zatrudnionym w GS,,SCh” i
posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; podmiotom przetwarzającym
dane na zlecenie i w imieniu GS,,SCh” oraz osobom upoważnionym ,zatrudnionym w tych
podmiotach(np. dostarczanie produktów przez firmy transportowe, obsługa infrastruktury
informatycznej przez firmy hostingowe);stronom trzecim w przypadku zgody Abonenta na
przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych)
5.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.3 i 4 ,Pana/Pani dane
osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep Internetowy innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych , np. Bankowi.
6.Okresy przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane:
-w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia
Umowy(podstawa prawna:art.6 ust.1 lit.b RODO):od momentu zebrania danych przed zawarciem
umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub
od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy(w razie uzupełnienia lub aktualizacji
danych w trakcie trwania umowy)do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej
rozwiązania(np. rozpatrywanie reklamacji);
-w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z
przepisów prawa (podstawa prawna :art.6 ust.1 lit.c) przez okres realizacji obowiązków i zadań
wynikających z poszczególnych przepisów prawa:
-w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów G,,SCh”(podstawa prawna:art.6 ust.1 lit.f ) dane będą przechowywane do momentu
wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu:
-w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna :art.6 ust.1
lit.a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych(również w
trakcie realizacji umowy)do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej
wycofania lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
-poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie
ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu
nadzorczego.
-w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art.18 oraz art.58.
7.Prawa użytkownika Sklepu Internetowego, którego dane dotyczą związane z przetwarzaniem
danych osobowych.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania,(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach
określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art.77
tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018r jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych.
8.Kategorie danych
Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.
G,,SCh” informuje ,że podanie przez Pana/Panią następujących danych jest wymogiem umownym i
jednocześnie warunkiem zawarcia umowy: imię, nazwisko, adres dla rozliczeń i dostaw, adres email, numer telefonu kontaktowego.
Podanie innych danych, takich jak :data urodzenia, nazwa firmy, w której pracuje użytkownik, nie jest
warunkiem zawarcia lub realizacji umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych ,które są warunkiem zawarcia umowy jest
brak możliwości zawarcia z G,,SCh” umowy. Adres e-mail podany w związku z wypełnieniem
formularza kontaktowego wykorzystywany jest na potrzeby komunikacji z użytkownikiem.
9.W przypadku ,gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy
ze Sklepem Internetowym ,podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej
Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania
tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem Internetowym.
W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczanie
płatności dokonywanych przez Pana/Panią płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet
przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i
przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego.
W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym ,w szczególności
zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem.


CIASTECZKA

9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie)

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego automatycznie gromadzone są takie dane użytkownika jak: adres IP, nazwa domeny przekierowującej, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te są wykorzystywane są przez administratora wyłącznie do celów statystycznych.

Mając na uwadze zapisy art. 4 pkt 4 oraz art. 22 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oświadczamy, że identyfikatory plików cookies (tzw. ciasteczek) generowane na urządzeniach końcowych użytkowników Sklepu Internetowego, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są wykorzystywane do profilowania, a zakres i sposób przetwarzania uniemożliwiają identyfikację osoby fizycznej, której dane dotyczą.

Pliki cookies – tzw. ciasteczka (ang. cookie – ciastko)

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, od 22 marca 2013 roku właściciele wszystkich witryn, które korzystają z tzw. „cookies”, zobowiązani są do uzyskania zgody od przeglądającego strony na ich zainstalowanie.

Ciasteczka – niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na urządzeniu końcowym). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W naszym Sklepie Internetowym przykładem użycia ciasteczek są statystyki Google Analytics. Każdy użytkownik odwiedzający naszą witrynę pobiera pliki „cookies”, które potrzebne są Google do analizowania ruchu użytkowników na stronie.

Pliki cookies to małe kawałki tekstu i nie stanowią dla użytkownika żadnego zagrożenia. Nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania wirusów. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Poziom ochrony przed ciasteczkami ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z różnych funkcji na stronach internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jak wyłączyć pliki „cookies” w przeglądarce?

– Chrome

– Firefox

– Internet Explorer

– Opera

– Safari

Od chwili uzyskania informacji o plikach „cookies” każda decyzja użytkownika naszego Sklepu Internetowego będzie wyrazem świadomego aktu woli. Pozostając na naszych stronach, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie z witryny i wykorzystywanie przez nasz serwis ciasteczek.


10.Informacje końcowe
Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018r.-tj.od dnia rozpoczęcia
stosowania RODO. Gminna Spółdzielnia ”Samopomoc Chłopska” w Pabianicach zastrzega sobie prawo
do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści niniejszej polityki prywatności . O zmianach w
treści polityki prywatności użytkownicy Sklepu Internetowego będą informowani za pośrednictwem
stosownego komunikatu w witrynie Sklepu Internetowego. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać
niniejszej polityki prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z konta
użytkownika przez osoby trzecie. W razie uwag, pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem
przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z koordynatorem ochrony danych0

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: Polityka prywatności
Akceptuję ciasteczka